Alt det med småt…

Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du at være forpligtet af følgende vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser for brug, bør du forlade hjemmesiden.

Identifikation
www.TAGLOCK.dk ejes af TAGLOCK ApS (CVR-nr.: 2963 6788) , som er beliggende i Aarhus, og er ansvarlig for dette website og for at levere de services, der udbydes gennem www.TAGLOCK.dk.

TAGLOCK ApS forbeholder sig ret til at ændre indholdet af denne hjemmeside til enhver tid uden varsel. Din fortsatte brug af dette site indebærer, at du accepterer at være bundet af samme vilkår og betingelser for brug i forbindelse med en opdateret version af dette site. Dog gælder det, at såfremt der sker udvidelser af dette site, som medfører betalinger, herunder abonnementslignende betalinger, så sker dette udelukkende, såfremt du positivt tilmelder dig sådanne udvidelser af servicen.

Copyright
Alt indhold på denne hjemmeside, herunder algoritmer,  tekst, grafik, lydklip, visuelle klip, logoer og ikoner , tilhører enten TAGLOCK ApS eller en indholdsleverandør og anvendes med tilladelse og er beskyttet af ophavsretsloven. Alt software anvendt på dette site tilhører enten TAGLOCK ApS eller anvendes med tilladelse og er beskyttet af ophavsretsloven. Alle rettigheder forbeholdes. Det er tilladt elektronisk at kopiere og i papirform at udskrive dele af dette website med henblik på at oprette en profil og deraf følgende personlig brug. Al anden brug af materialet på denne hjemmeside, herunder reproduktion til andre formål end dem nævnt ovenfor, modifikation, distribution,  download eller upload uden forudgående skriftlig tilladelse fra TAGLOCK ApS er ikke tilladt.

Varemærker
TAGLOCK ApS, original grafik og ikoner er servicemærker, varemærker og produktkendetegn ejet af TAGLOCK ApS eller andre. Alle andre varemærker eller citerede produkt- og firmanavne eller viste logoer, tilhører deres respektive ejere (“tredjeparts varemærker”). Det er ikke tilladt at bruge TAGLOCK ApS varemærker eller tredjeparts varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra TAGLOCK ApS eller en tredjemand, som måtte eje de varemærker.

Ændring af vilkår og betingelser for brug
TAGLOCK ApS kan til enhver tid uden varsel tilføje, ændre eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser for brug. Eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser for brug eller eventuelle vilkår vist på denne hjemmeside eller en eventuel underside, finder anvendelse så snart de vises. Hvis du fortsat bruger denne hjemmeside efter at eventuelle ændringer er trådt i kraft, regnes det som en accept af de foretagne ændringer.

Uanset førnævnte gælder det imidlertid, at såfremt der sker udvidelser af dette site, som medfører betalinger, herunder abonnementslignende betalinger, så sker dette udelukkende, såfremt du positivt tilmelder dig sådanne udvidelser af servicen.

TAGLOCK ApS kan tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller udelukke indhold, der vises på denne hjemmeside, herunder funktioner og specifikationer af produkter og tjenesteydelser, som er beskrevet eller illustreret på hjemmesiden, midlertidigt eller permanent, når som helst, uden varsel og uden ansvar.

Password
Når du opretter en profil hos TAGLOCK, bliver du bedt om at vælge en adgangskode. Du alene er fuldt ansvarlig for, at denne adgangskode ikke bliver kendt af andre end dig selv. Du accepterer, at du ikke kan benytte profil, brugernavn og/eller adgangskode, der tilhører en anden bruger ligesom du accepterer at du ikke må videregive din egen brugerinformation herunder adgangskode til en anden person. Du alene er ansvarlig for enhver brug af din profil.

Brug af Websitet
Du accepterer, at du kun vil bruge vores hjemmeside på en måde, der er i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser, og som overholder de gældende love og bestemmelser. I særdeleshed accepterer du, at du ikke vil bruge vores hjemmeside til at uploade eller sende materiale, der indeholder software virus eller andre koder, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr, eller på nogen anden måde forstyrre eller afbryde vores hjemmeside. Du anerkender, at vores hjemmeside, og alle varer, som du får derfra er møntet på dit personlige brug og ikke må bruges til kommercielle formål eller distribueres kommercielt uden vores tilladelse.

Links
TAGLOCK ApS kan fra tid til anden vælge at linke til websteder, der ejes af TAGLOCK ApS og/eller associerede selskaber, og kan også vælge at linke til websteder, der er ejet af tredjeparter, som ikke er forbundet med TAGLOCK ApS. Alle links er lagt ind til din afbenyttelse, hvis du har lyst og lejlighed. Besøg på websteder der ejes af tredjepart er på egen risiko, og TAGLOCK ApS har intet ansvar for disse websteder.

Tilgængelighed 
TAGLOCK ApS er ansvarlig for denne hjemmeside og påtager sig alle rimelige bestræbelser for at sikre, at denne hjemmeside er fuldt funktionsdygtig på alle tidspunkter. Vi kan dog ikke garantere, at hjemmesiden vil være fejlfri. Især kan adgang til hjemmesiden blive afbrudt eller begrænset under nød- eller rutinemæssige reparationer eller vedligeholdelse, eller under indførelse af nye faciliteter eller tjenester. Derudover anerkender og accepterer du ved brug af denne hjemmeside og eventuelle undersider, at internettet benytter elementer og fungerer via tjenesteydelser, input og faciliteter, der er udenfor TAGLOCK ApS’ kontrol, og såfremt TAGLOCK ApS er helt eller delvist forhindret eller forsinket i udførelsen af nogle af eller alle sine services, vil en sådan situation udgøre en “force majeure”.

For så vidt angår disse vilkår og betingelser, skal udtrykket “force majeure” anses for at omfatte alle forårsagede begivenheder, der forhindrer TAGLOCK ApS i opfyldelsen af sine services eller tilskrives handlinger, begivenheder, undladelser eller ulykker udenfor TAGLOCK ApS’ indflydelse og som opstår af eller kan tilskrives men ikke begrænses til strejker, lockout, andre kollektive handlinger, aktuel eller trussel om terrorisme, borgerlige uroligheder, optøjer, opstandelse, invasion, krig, trussel eller forberedelse til krig, brand, tekniske eller strømsvigt, software, hardware eller telekommunikations – eller andre netværksfejl, afbrydelser, forstyrrelser eller funktionsfejl, eksplosion, storm, oversvømmelser, jordskælv, strukturel skade, epidemier eller anden natur- eller fysisk katastrofe, love/regler af regeringen samt domme.

TAGLOCK ApS forbeholder sig til enhver tid ret til at begrænse, afbryde eller opsige din brug af denne hjemmeside eller andre af vores ydelser, hvis vi skønner at du har overtrådt vore betingelser, tekniske formåen og forretningsvilkår.

Ændringer
Vi kan ændre denne hjemmeside og vores ydelser til enhver tid med eller uden varsel. Dog forudsættes overholdelse af de ovenfor fastsatte krav, såfremt der bliver tale om ændringer, der medfører betalinger herunder abonnementsbetalinger for brugeren.

Klager og kommentarer
Hvis du har klager over eller kommentarer til vores hjemmeside, eller til de leverede produkter, kan du kontakte TAGLOCK ApS via ”Kontakt” sektionen på hjemmesiden.

Diverse 
Disse vilkår og betingelser indeholder tilsammen med vores Privacy politik de fulde og komplette betingelser mellem TAGLOCK ApS og dig. Ingen rådgivning eller information, hvad enten mundtlig eller skriftlig, som du måtte have modtaget gennem eller fra webstedet eller fra samtaler med vores personale vil medføre en ændring af disse vilkår og betingelser. Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, vores Privacy politik og alle kontrakter i medfør af dem, skal tjene til gavn for eventuelle efterfølgere og andre bemyndigede af TAGLOCK ApS.

Fortrydelsesret og reklamation
Såfremt og i den udstrækning der på et tidspunkt måtte udbydes egentlige produkter mod betaling, ydes der 14 dages returret på produkter i ubrudt og original emballage. Reklamation ydes jf. købeloven.

E-mail service
I situationer hvor TAGLOCK ApS giver dig mulighed for at abonnere på en e-mail-tjeneste, som vil opdatere dig med nyheder eller information, som TAGLOCK ApS anser for at være af interesse for dig, vil din brug af indholdet modtaget via denne e-mail-tjeneste være omfattet af disse vilkår og betingelser for brug.

Begrænsning af ansvar
Såfremt og i den udstrækning der på et tidspunkt måtte udbydes egentlige produkter mod betaling, vil du modtage producentens garanti, hvis nogen, der følger med produktet. TAGLOCK ApS giver ingen yderligere eller selvstændig garanti. Alle andre garantier, gennem regler eller praksis, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål er fralagt. I størst mulig udstrækning det er tilladt efter gældende lov, kan hverken TAGLOCK ApS eller deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, tilknyttede eller andre repræsentanter holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af eller i forbindelse med brug af eller manglende evne til at bruge materialer og/eller faciliteter eller tjenester, der tilbydes gennem denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til indirekte driftstab, tab af data, indkomst, overskud eller muligheder, tab af eller skade på ejendom og fordringer fra tredjemand, selv om TAGLOCK ApS er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader eller at sådanne tab eller skader med rimelighed kan forudses. Hvis denne bestemmelse ikke kan gøres gældende helt eller delvis i nogen jurisdiktion som følge af relevante love, skal TAGLOCK ApS på intet tidspunkt have et ansvar over for dig for skader, tab og fordringer (kontraktsretlig, erstatningsretlig eller på anden måde), der overstiger det beløb, du har betalt, hvis noget, for at få adgang til denne hjemmeside.

Disclaimer
Denne hjemmeside og dens indhold er til rådighed uden noget ansvar eller garantier af nogen art, hverken gennem regler eller praksis. TAGLOCK ApS fraskriver sig alt ansvar og garanti, herunder, som eksempel men ikke begrænset til, egnethed til et bestemt formål, i den størst mulig udstrækning det er tilladt efter gældende lov. Desuden står TAGLOCK ApS ikke til ansvar for eller garanterer, at oplysninger og/eller faciliteter der er tilgængelige via denne hjemmeside er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle, eller at denne hjemmeside vil være fri for fejl, herunder, men ikke begrænset til, virus eller andre skadelige elementer. Brugeren af denne hjemmeside påtager sig alle omkostninger, der opstår som følge af brugen af denne hjemmeside. TAGLOCK ApS garanterer ikke imod indbrud, tyveri, røveri, overfald og deslig

Gældende lov
Disse vilkår og betingelser og alle kontrakter i medfør af dem, er underlagt og skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og ved de ordinære danske domstole. Vi garanterer ikke, at materialet på denne hjemmeside er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug andre steder, og at besøge materialet fra områder, hvor dets indhold er ulovligt, er forbudt. Kunder der har adgang til dette websted fra steder udenfor Danmark, gør det på egen risiko og på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning, i det omfang, at en lokal lov finder anvendelse. Intet i disse betingelser skal på nogen måde anses for at begrænse eller påvirke dine lovbestemte rettigheder i henhold til dansk lovgivning.